2222

ساخت وبلاگ
چکیده : قرارداد مشارکت مدنی احداث و تکمیل کارخانه و اجرای کلی طرح (در ملک با سابقه احیاء شریک) نمونه 3140 نو... با عنوان : 2222 بخوانید :

قرارداد مشارکت مدنی احداث و تکمیل کارخانه و اجرای کلی طرح (در ملک با سابقه احیاء شریک)

نمونه 3140 نوع: ثبتی و امانی

به منظور انجام معامله مشارکت مدنی بین امضاءکنندگان ذیل:

آقای / خانم فاطمه مرتضوی فرزند نجف علی دارای شماره شناسنامه 791 صادره از املش شماره ملی 6309532316 شماره اقتصادی ............................. آقای / خانم ........................ فرزند .......... دارای شماره شناسنامه ................. صادره از ................. شماره ملی ............... .................. شماره اقتصادی ............................. مقیم .......................................................... کدپستی ......................................... صندوق پستی / پست الکترونیکی ....................................... و ...................................... کدپستی ................................ صندوق پستی / پست الکترونیکی .......................... / شرکت ............................... دارای شماره ثبت ................. به شماره شناسنامه .............. شماره اقتصادی ......................... محل ثبت ........................ با امضای آقای / خانم ............................................ و آقای / خانم .............................................................................. مقیم املش- روبروی گلزار شهدا کدپستی ......................................... صندوق پستی / پست الکترونیکی .................................................................................................. ثبت شده به موجب آگهی شماره ...................... مورخ ......................................... در روزنامه رسمی شماره ........................... مورخ ........................... که در این قرارداد شریک / شرکا نامیده می­شود/ می­شوند و آقای / خانم فاطمه مرتضوی فرزند نجف علی دارای شماره شناسنامه 791 صادره از املش شماره ملی 6309532316 شماره اقتصادی ....................... مقیم املش کدپستی .................................. صندوق پستی / پست الکترونیکی ................................. و آقای / خانم ...................... فرزند ............ دارای شماره شناسنامه ............... صادره از ............ شماره ملی ......................... شماره اقتصادی ............................................ مقیم ........................................................................... کدپستی ..................... صندوق پستی / پست الکترونیکی ............................... / شرکت ................................................. دارای شماره ثبت ............................ به شماره شناسنامه ......................... شماره اقتصادی .......................... محل ثبت ..................... با امضای آقای / خانم ......................  و آقای / خانم ............................... مقیم .........................................................  کدپستی ............................ صندوق پستی / پست الکترونیکی

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 2 مرداد 1397 ساعت: 16:08