.....

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  فروش اسقاطی مسکن

  بین امضاء کنندگان ذیل:

  الف) بانک ملت شعبه .......................... به شماره ثبت 38077 و شناسه ملی ................................................................... مقیم ...................................................................... کد پستی ........................................................................................................ با نمایندگی آقای / خانم ............... فرزند ................  بشناسنامه شماره ...................... شماره ملی ............................... صادره از .............. بموجب معرفی­نامه شماره ............................. مورخ ....................................... مقیم ................................ .................................................................................................... کد پستی .................................................................................... شماره تلفن ثابت ................................... شماره تلفن همراه ..................................... نشانی الکترونیک ............................. که در این قرارداد بانک نامیده می­شود از یک طرف و

  ب) آقای / خانم ................................... فرزند ......................... بشناسنامه شماره ...................... شماره ملی ...................... صادره از ............................... مقیم ................................................................ کد پستی ............................................................ شماره تلفن ثابت ................................ شماره تلفن همراه ................................................. نشانی الکترونیک ..................... که در این قرارداد بدهکار نامیده می­شود، از طرف دیگر قرارداد حاضر منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به انجام مفاد آن گردیدند.

  ماده 1- موضوع

  بدهکار اقرار نمود که برای خرید مسکن، از تسهیلات بانک ملت استفاده نمود که تماماً بر ذمه وی دین است و متعهد و ملتزم گردید که .................................. ریال از بدهی خود را در  .................. قسط متوالی ماهانه از قرار هر قسط بمبلغ ............................. ریال و قسط آخر بمبلغ ................................. ریال در پایان هر ماه به بانک بپردازد.

  چنانچه بدهکار هر یک از اقساط مذکور را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به دین حال شده و بانک حق مطالبه تمامی طلب خود را از بدهکار به صورت یک جا خواهد داشت.

  ماده 2- مدت

  مدت این قرارداد از تاریخ ذیل ....................................... سال تمام شمسی می باشد.

  ماده 3

  بدهکار اقرار و اعتراف نمود که فاقد واحد مسکونی بوده و تاکنون از تسهیلات ترجیحی مسکن سیستم بانکی استفاده ننموده و دارای تمام شرایط دریافت تسهیلات خرید مسکن می باشد.

  ماده 4- وثیقه

  بدهکار برای تأدیه بدهی خود مال غیرمنقول مشروحه ذیل را در رهن وثیقه بانک قرار داد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب همین قرارداد به طور امانت به بدهکار سپرد.

  مورد رهن عبارت از:

  -

  -

  -

  ماده 5

  بدهکار قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این سند و فک مرهونه آن حق ندارد، بدون موافقت کتبی بانک حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به دیگری منتقل و واگذار نموده و یا هر گونه معامله یا عمل و اقدامی به هر صورت و تحت هر عنوان نسبت به انتقال و یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن بغیر انجام دهد. در صورتی که در مورد رهن علاوه بر اعیانی فعلی هر یا تاسیسات یا بنای دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثنا مرهونه باک بودهع و تاثیری در اجرای ماده 34 قانون ثبت نخواهد داشت.

  ماده 6

  بدهکار متعهد گردید از اقداماتی که موجب کاهش بهای مورد رهن گردد، خودداری نماید و مادام که طلب بانک طبق اظهار بانک تصفیه نشده، تمام ششدانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد بود. بانک حق دارد هر موقع که بخواهد مورد وثیقه را بازرسی نماید.

  ماده 7

  بدهکار متعهد گردید مورد رهن را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین میشود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را ظرف مدت ده روز از امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید. همچنین در صورت انقضای مدت بیمه نامه یا عدم واریز بدهی ناشی از این قرارداد، بدهکار متعهد است نسبت به تجدید بیمه اقدام و بیمه نامه را به بانک تسلیم نمایدبانک نیز حق دارد در صورت تمایل مورد رهن را بشرح فوق و به هزینه بدهکار بیمه نماید و بدهکار متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد که به محض مطالبه بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت، بانک حق دارد مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور و از فروش مورد رهن استیفا نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی را زا این لحاظ در برابر بدهکار قبول نمی نماید. در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده، خسارت وارده توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد و چنانچه میزان خسارت دریافتی به اظهار تکافوی تصفیه کلیه بدهی بدهکار را ننماید، بدهکار نسبت به بقیه آن طبق این قرارداد مسئول پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به نامبرده و وصول بقه طلب خود را خواهد داشت و نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بانک و بیمه گر قرار گیرد، بدهکار حق هرگونه ایراد یا اعتراضی را از خود سلب نمود.

  ماده 8

  چنانچه قبل از واریز بدهی ناشی از این قرارداد شهرداری یا هر سازمان دیگر باستناد مقررات  و قوانین مربوطه بخواهد برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده قسمتی و یا تمام مورد رهن را جزء معبر قرار دهد یا به هر عنوان آن را تملک نماید، بهای پرداختی از این بابت بایستی جهت منظور نمودن بابت بدهی به بانک پرداخت گردد و بانک نیز حق دارد نسبت به میزان بهاء با شهرداری یا سازمان مربوطه توافق نماید. همچنین بانک در فروش مصالح ساختمانی قسمت های تخریب شده به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری به شهرداری و یا سازمان های دیگر و امضاء اسناد و دفاتر و انجام سایر امور مربوطه دارای اختیار تام و نامحدود می باشد و از هر جهت قائم مقام بدهکار خواهد بود.

  بدهکار متعهد گردید ظرف مدت 5 روز پس از اخطار کتبی سند مالکیت مربوط به ملک مورد بحث را به بانک تسلیم نماید. هرگاه وجه دریافتی از شهرداری یا هر سازمان دیگر و یا حاصل فروش مصالح، تکافوی تصفیه طلب بانک را ننماید، بدهکار متعهد پرداخت بقیه طلب بانک خواهد بود. در صورتی هم که مورد رهن به هر عنوانی از مالکیت مالک آن خارج و یا بانک به هر علتی قبل از دریافت طلب ملزم به فک رهن گردد، بدهکار کماکان مدیون بانک بوده و متعهد و ملزم به پرداخت مطالبات بانک خواهد بود.

  ماده9

  بانک حق دارد در صورت مبادرت به اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود، کلیه هزینه های مربوطه اعم از ثبتی، اجراییف دادرسی، حق الوکاله، حق الزحمه نماینده حقوقی وفق تعرفه حق الوکاله وکلاء و سایر هزینه های پرداختی را جزء مطالبات خود منظور و باستناد این قرارداد از وثیقه استیفا و همچنین از بدهکار از طریق اجرای ثبت یا مرجع ذیربط مطالبه و وصول نماید اعم از اینکه هزینه های مذکور در آراء و اجرائیه مراجع قانونی لحاظ یا مسکوت باقی مانده باشد.

  ماده 10

  بانک حق دارد برای وصول طلب خود از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودیهای ارزی و ریالی و سپرده ثابت و موقت و حساب های جاری و پس انداز و وجوه استحقاقی و بالاخره هر نوع مال و طلب بدهکار نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچگونه تشریفات راساً برداشت و بابت طلب خود منظور دارد. بدهکار حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب نمود و تفویض این حق به بانک هیچگونه لطمه و خللی به حقوق بانک نسبت به استیفای طلب خود از مورد رهن وارد نمی آورد.

  ماده 11

  صرف اظهار کتبی بانک راجع به میزان طلب خود از اصل و سود و هزینه های متعلقه و خسارت تاخیر تادیه و همچنین نسبت به تخلف بدهکار از هر یک از مندرجات این قرارداد معتبر و غیرقابل اعتراض می باشد.

  ماده 12 – خسارت تأخیر تأدیه

  در صورت عدم تصفیه کامل مانده بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر بعلت تأخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل مانده بدهی مبلغی به ذمه بدهکار این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این ذو بدهکار با امضای این قرارداد تعهد می نماید علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی معادل ............. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بموجب این قرارداد به بانک پرداخت نماید به همین منظور بدهکار ضمن امضای این قرارداد بطور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل مانده بدهی معادل مبلغ قرارداد از حساب بدهکار برداشت و یا بهمان میزان از سایر دارائی های وی تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عمکلیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهدش شد.

  تبصره:

  بدهکار بموجب این قرارداد به بانک حق و اختیار غیرقابل عدول داد، هر مبلغی را که پس از سررسید یا معوق شدن دین خود به بانک پرداخت نماید، ابتدائاً بابت هزینه های قانونی، کارمزد و مابقی بین 3 جزء اصل تسهیلات، سود و خسارت تاخیر تادیه تا آن تاریخ تسهیم بالنسبه گردد.

  ماده 13

  بدهکار بطور قطع و غیرقابل عدول قبول نمود که هرگاه نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد از هر جهت و بابت و به هر عنوان مطلب و مسئله ای داشته باشد، کتباً با شعبه / مدیریت شعب / اداره کل امضاء کننده قرارداد از طرف بانک مطرح نماید. شعبه / مدیریت شعب / اداره کل موظف می باشد دقیقاً به موضوع رسیدگی و پاسخ مقتضی و مناسب بدهد. در صورتی که موضوع حل و فصل نشده و بدهکار بخواهد به مرجع قضایی مراجعه نمیاد، پاسخگویی به دعوای مطروحه و دفاع از آن بر طبق مقررات با بانک خواهد بود و کارمند / کارمندان بانک نمی دانست طرف دعوی یا ادعا یا شکایت قرار بگیرند.

  ماده 14

  بدهکار به طور قطع و غیر قابل عدول متعهد و ملتزم گردید، تسهیلات دریافتی بموجب قرارداد حاضر را صرفاً به منظور ذکر شده در قرارداد استفاده نماید. لذا در صورت مصرف آن در محلی غیر از محل واقعی تسهیلات پرداختی، بایستی وجوه دریافتی بابت این قرارداد را به محض اعلام کتبی بانک، دفعتاً واحده و بلافاصله به بانک پرداخت نماید. در غیر این صورت بانک به استناد این قرارداد و از محل تضمینات و وثائق مأخوذه / اموال و دارائی های بدهکار نزد خود نسبتب به وصول مطالبات خود اقدام خواهد نمود.

  صرف تشخیص و اعلام بانک مبنی بر تخلف بدهکار و مصرف تسهیلات در خارج زا موضوع این قرارداد معتبر و ملاک عمل بوده و بدهکار حق هیچگونه ادعا یا اعتراضی را نسبت به تشخیص بانک ندارد.

  ماده 15- اقامتگاه

  بدهکار وفق ماده 1010 قانون مدنی نشانی مذکور در مقدمه قرارداد را بعنوان اقامتگاه قراردادی خود معرفی نمود، لذا هرگونه اخطاریه، اعلامیه و ابلاغیه از طرف بانک به بدهکار و همچنین ابلاغ اوراق قضائی به اقامتگاه مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. مادامی که به بدهکار کتباً و در مقابل اخذ رسید بانک را از تغییر نشانی خویش آگاه نکرده است کلیه ابلاغ ها، اخطارها و مراسلات و مکاتبات که از طرف بانک به نشانی بدهکار ارسال گردد و یا به بدهکار / بستگان / خدمه وی در محل مزبور تسلیم شود، از طرف بدهکار دریافت شده تلقی گردیده و هیچگونه اعتراضی از طرف بدهکار مسموع نخواهد بود. ضمناً بدهکار متعهد گردید در صورت تغییر تلفن همراه، ثابت و نشانی الکترونیک مراتب را در اسرع وقت به بانک اعلام نماید در غیر این صورت هیچگونه اعتراضی از طرف بدهکار مسموع نخواهد بود.

  ماده 16

  بدهکار قبول و تعهد نمود به هنگام استفاده از تمامی تسهیلات و خدمات بانکی، مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را رعایت نموده و اطلاعات مورد درخواست بانک و اسناد مربوطه را در اسرع وقت ( حداکثر ظرف مدت 2 روز از تاریخ اعلام بانک ) تهیه و به بانک ارائه نماید.

  ماده 17

  بدهکار متعهد و ملتزم گردید، ابزارهای شناسایی اعم از شناسه اطلاعاتی و یا فیزیکی که برای اخذ انواع تسهیلات و خدمات بانکی در اختیار وی قرار می گیرد، در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد و در صورت بروز مشکل مسئولیت های مترتبه را پذیرفته، همچنین اجازه استفاده اشخاص ثالث (به استثنای وکیل و یا نماینده قانونی) از خدمات پایه دریافتی نظیر حساب های بانیک، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های صادره،صندوق امانات را ندهد.

  ماده 18

  بدهکار متعهد و ملتزم گردید، هرگونه تغییر در نشانی و کدپستی خود را سریعاً به مرجع ذیربط (سازمان ثبت احوال / ثبت اسناد و املاک ) اعلام و مراتب را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تغییر) به بانک اطلاع دهد، در غیر این صورت نشانی اعلام شده از سوی مراجع ذیربط از نظر بانک، نشانی بدهکار تلقی و حق ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

  ماده 19

  چنانچه نکاتی در این قرارداد پیش بینی نشده باشد موضوع تابع مقررات تسهیلات بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و آیین نامه های مربوطه و اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل های شورای پول و اعتبار خواهد بود.

   

  سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۶

  نوشته شده توسط: مدير ساعت: ۲:۷ ب.ظ | لينک ثابت |

  نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 21 بهمن 1396 ساعت: 0:44
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها